Điều 1 (Mục đích)
Các điều khoản và điều kiện này dành cho các dịch vụ liên quan đến Internet (sau đây gọi là “dịch vụ”) do Hestia Cyber ​​Mall (sau đây gọi là “mall”) cung cấp bởi 8.AM (nhà điều hành thương mại điện tử) ) nhằm mục đích quy định quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của trung tâm thương mại điện tử và người dùng trong việc sử dụng.
※「Giao dịch thương mại điện tử sử dụng giao tiếp PC, không dây, v.v. phải tuân theo các Điều khoản và Điều kiện này trừ khi chúng trái với bản chất của chúng.」

Điều 2 (Định nghĩa)
① “Trung tâm mua sắm” có nghĩa là giao dịch hàng hóa và dịch vụ sử dụng các phương tiện thông tin và liên lạc như máy tính để cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ (sau đây gọi là “hàng hóa, v.v.”) cho người dùng vào lúc 8 giờ sáng. địa điểm kinh doanh ảo được thiết lập để bạn có thể kinh doanh và nó cũng được sử dụng làm nhà điều hành doanh nghiệp điều hành một trung tâm mua sắm trên mạng.
② “Người dùng” đề cập đến các thành viên và không phải thành viên truy cập vào “trung tâm mua sắm” và nhận các dịch vụ do “trung tâm mua sắm” cung cấp theo các điều khoản và điều kiện này.
③ ‘Thành viên’ là người đã đăng ký làm thành viên của “Trung tâm mua sắm” và có thể tiếp tục sử dụng các dịch vụ do “Trung tâm mua sắm” cung cấp.
④ ‘Không phải thành viên’ là người sử dụng các dịch vụ do “trung tâm mua sắm” cung cấp mà không đăng ký thành viên.

Điều 3 (Giải thích, giải thích và sửa đổi các điều khoản và điều kiện)
① “Mall” đề cập đến nội dung của các điều khoản và điều kiện này, tên thương mại và tên đại diện, địa chỉ kinh doanh (bao gồm cả địa chỉ nơi có thể xử lý khiếu nại của người tiêu dùng) và số điện thoại .Số fax, địa chỉ e-mail, số đăng ký kinh doanh, số đăng ký kinh doanh đặt hàng qua thư, trình quản lý thông tin cá nhân, v.v.. được đăng trên màn hình dịch vụ ban đầu (mặt trước) của Hestia Cybermall để người dùng dễ dàng nhận biết. Tuy nhiên, nội dung của các điều khoản và điều kiện có thể được xem bởi người dùng thông qua màn hình kết nối.
② “Trung tâm mua sắm cung cấp màn hình kết nối hoặc màn hình bật lên riêng biệt để người dùng có thể hiểu các nội dung quan trọng như rút tiền đăng ký, trách nhiệm giao hàng, điều kiện hoàn tiền, v.v. nên được lưu lại.
③ “Mall” đề cập đến 「Đạo luật bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử, v.v.」, 「Đạo luật quy định về điều khoản và điều kiện」, 「Đạo luật khung về tài liệu điện tử và thương mại điện tử」, 「Đạo luật giao dịch tài chính điện tử」, 「Chữ ký điện tử Đạo luật」, 「Sử dụng mạng thông tin và truyền thông」 Các Điều khoản và Điều kiện này có thể được sửa đổi trong phạm vi không vi phạm các luật liên quan như Đạo luật quảng bá và bảo vệ thông tin, Đạo luật bán hàng tận nhà, v.v., và 「Đạo luật khung về người tiêu dùng」.
④ Nếu “trung tâm mua sắm” sửa đổi các điều khoản và điều kiện, ngày áp dụng và lý do sửa đổi sẽ được chỉ định và thông báo cùng với các điều khoản và điều kiện hiện tại trên màn hình ban đầu của trung tâm mua sắm từ 7 ngày trước ngày có hiệu lực ngày trước ngày có hiệu lực. Tuy nhiên, nếu nội dung của các điều khoản và điều kiện thay đổi không có lợi cho người dùng, nó sẽ được thông báo với thời gian gia hạn trước ít nhất 30 ngày. Trong trường hợp này, “trung tâm mua sắm” so sánh rõ ràng nội dung trước và sau khi sửa đổi và hiển thị nội dung đó để người dùng dễ hiểu.
⑤ Nếu “trung tâm mua sắm” sửa đổi các điều khoản và điều kiện, các điều khoản và điều kiện sửa đổi chỉ áp dụng cho các hợp đồng được ký kết sau ngày có hiệu lực, và các điều khoản và điều kiện trước khi sửa đổi được áp dụng cho các hợp đồng đã được ký kết trước đó. Tuy nhiên, nếu người dùng đã ký kết hợp đồng truyền ý định tuân theo các quy định của các điều khoản và điều kiện sửa đổi cho “trung tâm mua sắm” trong thời gian thông báo về các điều khoản và điều kiện sửa đổi theo đoạn 3 và nhận được sự đồng ý của “trung tâm mua sắm”, các quy định của các điều khoản và điều kiện sửa đổi sẽ được áp dụng.
⑥ Các vấn đề không được quy định trong các Điều khoản và Điều kiện này và việc giải thích các Điều khoản và Điều kiện này sẽ được điều chỉnh bởi Đạo luật Bảo vệ Người tiêu dùng trong Thương mại Điện tử, v.v., Đạo luật về Quy định Điều khoản và Điều kiện, Nguyên tắc Bảo vệ Người tiêu dùng trong Thương mại Điện tử, v.v. do Ủy ban Thương mại Công bằng quy định và các luật hoặc thông lệ thương mại có liên quan.

Điều 4 (Cung cấp và thay đổi dịch vụ)
① “Mall” thực hiện các nhiệm vụ sau.
  1. Cung cấp thông tin về hàng hóa hoặc dịch vụ và ký kết
  hợp đồng mua bán 2. Giao hàng hóa hoặc dịch vụ đã ký kết hợp đồng mua bán
  3. Các nhiệm vụ khác do
“Mall” chỉ định ② “Mall” hết hàng hoặc dịch vụ hoặc thay đổi về thông số kỹ thuật, v.v., nội dung của hàng hóa hoặc dịch vụ được cung cấp có thể được thay đổi bởi các hợp đồng sẽ được ký kết trong tương lai. Trong trường hợp này, nội dung của hàng hóa hoặc dịch vụ thay đổi và ngày giao hàng được chỉ định và thông báo ngay cho nơi đăng nội dung của hàng hóa hoặc dịch vụ hiện tại.
③ Nếu nội dung của dịch vụ được ký hợp đồng với người dùng do “trung tâm mua sắm” cung cấp bị thay đổi vì những lý do như hết hàng hoặc thay đổi thông số kỹ thuật, thì lý do đó sẽ được thông báo ngay lập tức đến địa chỉ mà người dùng có thể được thông báo.
④ Trong trường hợp của đoạn trước, “Mall” sẽ bồi thường thiệt hại cho người dùng. Tuy nhiên, đây không phải là trường hợp nếu “Mall” chứng minh rằng không có ý định hoặc sơ suất.

Điều 5 (Tạm dừng dịch vụ)
① “Mall” có thể tạm thời ngừng cung cấp dịch vụ trong trường hợp bảo trì, thay thế, hỏng hóc hoặc mất liên lạc của các phương tiện thông tin và liên lạc như máy tính.
② “Mall” bồi thường thiệt hại cho người dùng hoặc bên thứ ba do việc tạm ngừng cung cấp dịch vụ vì lý do tại Khoản 1. Tuy nhiên, đây không phải là trường hợp nếu “Mall” chứng minh rằng không có ý định hoặc sơ suất.
③ Trong trường hợp không thể cung cấp dịch vụ do chuyển đổi mặt hàng kinh doanh, từ bỏ kinh doanh, hợp nhất giữa các công ty, v.v., “trung tâm mua sắm” sẽ thông báo cho người dùng theo cách thức quy định tại Điều 8 và người tiêu dùng theo các điều kiện ban đầu do “trung tâm mua sắm” đề xuất. Tuy nhiên, nếu “trung tâm mua sắm” không thông báo các tiêu chuẩn bồi thường, v.v., thì số dặm hoặc khoản dự trữ của người dùng sẽ được trả cho người dùng bằng hiện vật hoặc tiền mặt tương đương với giá trị tiền tệ được sử dụng trong “trung tâm mua sắm”.

Điều 6 (Đăng ký thành viên)
① Người dùng đăng ký thành viên bằng cách bày tỏ ý định đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện này sau khi điền thông tin thành viên theo mẫu đăng ký do “Mall” thiết lập.
② “Mall” đăng ký làm thành viên của những người dùng đã đăng ký làm thành viên như trong Đoạn 1, trừ khi họ thuộc bất kỳ mục nào sau đây.
  1. Nếu người đăng ký làm thành viên trước đó đã mất tư cách thành viên theo Điều 7, Đoạn 3 của Điều khoản và Điều kiện này, nhưng đã 3 năm trôi qua kể từ khi mất tư cách thành viên theo Điều 7, Đoạn 3, đồng ý đăng ký lại với tư cách là thành viên một thành viên của “Mall” Ngoại lệ được thực hiện trong trường hợp
  2. Nếu có sai sót, thiếu sót hoặc lỗi đánh máy trong thông tin đăng ký
  3. Nếu xét thấy việc đăng ký làm thành viên bị cản trở đáng kể bởi công nghệ của “trung tâm mua sắm”
③ Thời gian thiết lập hợp đồng thành viên được xác định bởi sự đồng ý của “trung tâm mua sắm” cho thành viên đến điểm đạt được.
④ Nếu có thay đổi về thông tin đã đăng ký tại thời điểm đăng ký thành viên, thành viên phải thông báo thay đổi đó trong một khoảng thời gian đáng kể bằng cách sửa đổi thông tin thành viên, v.v.

Điều 7 (Rút tư cách thành viên và mất tư cách, v.v.)
① Thành viên có thể yêu cầu rút tiền bất cứ lúc nào đối với “Mall” và “Mall” sẽ xử lý việc rút tiền ngay lập tức.
② Nếu một thành viên thuộc bất kỳ lý do nào sau đây, “trung tâm mua sắm” có thể giới hạn hoặc đình chỉ tư cách thành viên.
  1. Nếu thông tin sai lệch được đăng ký khi đăng ký làm thành viên
  2. Nếu khoản thanh toán cho hàng hóa được mua bằng cách sử dụng “trung tâm mua sắm” hoặc các khoản nợ khác mà thành viên chịu liên quan đến việc sử dụng “trung tâm mua sắm” không được thanh toán đúng hạn
  3. Khác mọi người 4. Trong trường hợp đe dọa trật tự thương mại điện tử, chẳng hạn như can thiệp vào việc sử dụng “Trung tâm mua sắm” hoặc đánh cắp thông tin
  4. Trong trường hợp “Trung tâm mua sắm” bị cấm theo luật hoặc các Điều khoản và Điều kiện này, hoặc vi phạm trật tự và đạo đức công cộng
③ “Mall” là thành viên Sau khi tư cách bị hạn chế hoặc đình chỉ, nếu hành vi tương tự được lặp lại hai lần trở lên hoặc nếu nguyên nhân không được khắc phục trong vòng 30 ngày, “Mall” có thể bị mất tư cách thành viên.
④ Nếu “trung tâm mua sắm” mất tư cách thành viên, đăng ký thành viên sẽ bị hủy. Trong trường hợp này, thành viên được thông báo về điều này và một khoảng thời gian ít nhất 30 ngày trở lên được ấn định trước khi hủy đăng ký thành viên để thành viên có cơ hội giải thích.

Điều 8 (Thông báo
cho Thành viên) ① Nếu “trung tâm mua sắm” thông báo cho thành viên, thì có thể gửi tới địa chỉ email do thành viên chỉ định trước với “trung tâm mua sắm”.
② “Mall” có thể được thay thế cho các thông báo cá nhân bằng cách đăng trên bảng thông báo “Mall” trong hơn một tuần trong trường hợp thông báo cho các thành viên không xác định. Tuy nhiên, các thông báo riêng lẻ được đưa ra đối với các vấn đề có tác động đáng kể đến giao dịch của chính thành viên.

Điều 9 (Yêu cầu mua hàng)
① Người dùng “Mall” đăng ký mua hàng trên “Mall” bằng các phương pháp sau hoặc tương tự và “Mall” phải cung cấp từng thông tin sau theo cách dễ hiểu khi người dùng đăng ký mua hàng. .
  1. Tìm kiếm và chọn hàng hóa, v.v.
  2. Nhập tên người nhận, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ e-mail (hoặc số điện thoại di động), v.v.
  3. Nội dung của các điều khoản và điều kiện, dịch vụ có quyền rút lại bị giới hạn, các chi phí như phí vận chuyển và lắp đặt Xác nhận nội dung liên quan đến gánh nặng
  4. Đồng ý với các điều khoản và điều kiện này và cho biết xác nhận hoặc từ chối các mục trong tiểu đoạn 3 ở trên (ví dụ: nhấp chuột)
  5. Yêu cầu mua hàng hóa, v.v. Sự đồng ý
  6. Lựa chọn phương thức thanh toán
② Nếu “trung tâm mua sắm” cần cung cấp hoặc ủy thác thông tin cá nhân của người mua cho bên thứ ba, thì phải có sự đồng ý của người mua khi đăng ký mua hàng thực tế và không cần phải có sự đồng ý trước toàn diện khi đăng ký thành viên. Tại thời điểm này, “Mall” phải chỉ định cho người mua các mục thông tin cá nhân được cung cấp, người nhận, mục đích sử dụng thông tin cá nhân của người nhận và thời gian lưu giữ và sử dụng. Tuy nhiên, nếu có các quy định khác trong các luật liên quan, chẳng hạn như trường hợp ủy thác xử lý thông tin cá nhân theo Điều 25, Đoạn 1 của 「Đạo luật về Khuyến khích Sử dụng Mạng Thông tin và Truyền thông và Bảo vệ Thông tin, v.v.」, sẽ được tuân theo.

Điều 10 (Thành lập hợp đồng)
① “Mall” có thể không chấp nhận yêu cầu mua hàng như trong Điều 9 nếu nó thuộc bất kỳ mục nào sau đây. Tuy nhiên, trong trường hợp ký hợp đồng với trẻ vị thành niên, bạn phải thông báo rằng trẻ vị thành niên hoặc người đại diện theo pháp luật của họ có thể hủy bỏ hợp đồng nếu không được sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật.
  1. Nếu có sai sót, thiếu sót hoặc đánh máy trong đơn đăng ký 2. Trong trường hợp   trẻ vị thành niên
  mua hàng hóa và dịch vụ bị cấm theo Đạo luật bảo vệ thanh thiếu niên, chẳng hạn như thuốc lá và rượu ② Hợp đồng được coi là có được ký kết khi có sự đồng ý của “trung tâm mua sắm” đến tay người dùng dưới hình thức xác nhận đã nhận tại Điều 12 (1). ③ Tuyên bố về ý định chấp nhận của “trung tâm mua sắm” phải bao gồm thông tin về xác nhận yêu cầu mua hàng của người dùng, cho dù nó có sẵn để bán hay không, chỉnh sửa và hủy bỏ yêu cầu mua hàng, v.v.

Điều 11 (Phương thức thanh toán) Phương thức thanh toán
cho hàng hóa hoặc dịch vụ được mua trong “trung tâm mua sắm” có thể được thực hiện bằng bất kỳ phương thức nào sau đây. Tuy nhiên, “Mall” không thể thu bất kỳ khoản phí danh nghĩa nào ngoài giá hàng hóa, v.v. đối với phương thức thanh toán của người dùng.
1. Chuyển khoản khác nhau như ngân hàng điện thoại, ngân hàng internet, ngân hàng qua thư, v.v.
2. Thanh toán bằng nhiều loại thẻ như thẻ trả trước, thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, v.v.
3. Gửi tiền trực tuyến không cần sổ ngân hàng
4. Thanh toán bằng tiền điện tử
5. Thanh toán khi nhận
6. Số dặm bay 7. Thanh toán
bằng phiếu quà tặng được “trung tâm mua sắm” ký hợp đồng hoặc công nhận
8. Thanh toán bằng các phương thức thanh toán điện tử khác, v.v.

Điều 12 (Thông báo xác nhận đã nhận. Thay đổi và hủy bỏ đơn mua hàng)
① “Mall” thông báo cho người dùng về xác nhận đã nhận khi có yêu cầu mua hàng của người dùng.
② Người dùng đã nhận được thông báo xác nhận có thể yêu cầu thay đổi hoặc hủy bỏ đơn mua hàng ngay sau khi nhận được thông báo xác nhận nếu có sự bất đồng giữa các ý định và “trung tâm mua sắm” có thể yêu cầu ngay lập tức nếu có yêu cầu từ người dùng trước khi giao hàng. nên được xử lý tương ứng. Tuy nhiên, nếu khoản thanh toán đã được thực hiện, các quy định của Điều 15 về việc rút tiền đăng ký sẽ được tuân theo.

Điều 13 (Cung cấp hàng hóa, v.v.)
① Trừ khi có thỏa thuận riêng với người dùng về thời gian cung cấp hàng hóa, v.v., “trung tâm mua sắm” sẽ đặt hàng để hàng hóa có thể được giao trong vòng 7 ngày kể từ ngày người dùng đăng ký Thực hiện các biện pháp cần thiết khác như đóng gói. Tuy nhiên, nếu “Trung tâm mua sắm” đã nhận được toàn bộ hoặc một phần khoản thanh toán cho hàng hóa, v.v., các biện pháp sẽ được thực hiện trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được toàn bộ hoặc một phần khoản thanh toán. Tại thời điểm này, “trung tâm mua sắm” thực hiện các biện pháp thích hợp để người dùng có thể kiểm tra quy trình cung cấp và tiến độ hàng hóa, v.v.
② “Mall” chỉ định phương thức giao hàng, người chịu trách nhiệm về chi phí giao hàng theo phương thức và thời gian giao hàng theo phương thức đối với hàng hóa mà người dùng đã mua. Nếu “trung tâm mua sắm” vượt quá thời gian giao hàng theo hợp đồng thì phải bồi thường thiệt hại do mình gây ra cho người dùng. Tuy nhiên, đây không phải là trường hợp nếu “Mall” chứng minh rằng không có ý định hoặc sơ suất.

Điều 14 (Hoàn tiền) Nếu
“Trung tâm mua sắm” không thể giao hàng hoặc cung cấp hàng hóa mà người dùng đã đăng ký mua vì những lý do như hết hàng, hãy thông báo ngay cho người dùng lý do và nếu việc thanh toán cho hàng hóa đã được thực hiện nhận trước Chúng tôi sẽ hoàn lại tiền hoặc thực hiện các biện pháp cần thiết để hoàn lại tiền trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán.

제15조(청약철회 등)
① “몰”과 재화등의 구매에 관한 계약을 체결한 이용자는 「전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」 제13조 제2항에 따른 계약내용에 관한 서면을 받은 날(그 서면을 받은 때보다 재화 등의 공급이 늦게 이루어진 경우에는 재화 등을 공급받거나 재화 등의 공급이 시작된 날을 말합니다)부터 7일 이내에는 청약의 철회를 할 수 있습니다. 다만, 청약철회에 관하여 「전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」에 달리 정함이 있는 경우에는 동 법 규정에 따릅니다.
② 이용자는 재화 등을 배송 받은 경우 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 반품 및 교환을 할 수 없습니다.
  1. 이용자에게 책임 있는 사유로 재화 등이 멸실 또는 훼손된 경우(다만, 재화 등의 내용을 확인하기 위하여 포장 등을 훼손한 경우에는 청약철회를 할 수 있습니다)
  2. 이용자의 사용 또는 일부 소비에 의하여 재화 등의 가치가 현저히 감소한 경우
  3. 시간의 경과에 의하여 재판매가 곤란할 정도로 재화등의 가치가 현저히 감소한 경우
  4. 같은 성능을 지닌 재화 등으로 복제가 가능한 경우 그 원본인 재화 등의 포장을 훼손한 경우
③ 제2항제2호 내지 제4호의 경우에 “몰”이 사전에 청약철회 등이 제한되는 사실을 소비자가 쉽게 알 수 있는 곳에 명기하거나 시용상품을 제공하는 등의 조치를 하지 않았다면 이용자의 청약철회 등이 제한되지 않습니다.
④ Bất kể các quy định tại khoản 1 và 2, nếu nội dung của hàng hóa, v.v. khác với nội dung trưng bày hoặc quảng cáo hoặc nội dung của hợp đồng được thực hiện khác đi, trong vòng 3 tháng kể từ ngày cung cấp hàng hóa , v.v., hoặc ngày mà người dùng biết sự thật Hoặc, bạn có thể rút đăng ký của mình trong vòng 30 ngày kể từ ngày bạn có thể biết.

Điều 16 (Hiệu lực của việc rút đăng ký, v.v.)
① “Mall” hoàn trả hàng hóa đã thanh toán trong vòng 3 ngày làm việc khi hàng hóa được trả lại từ người dùng. Trong trường hợp này, khi “trung tâm mua sắm” trì hoãn việc hoàn trả hàng hóa, v.v. cho người dùng, tỷ lệ chậm trễ được tính bằng cách nhân lãi suất chậm trễ (xóa dấu ngoặc đơn) được quy định tại Điều 21-2 của Nghị định thi hành Bảo vệ người tiêu dùng Đạo luật trong Thương mại điện tử, v.v. trong thời gian trì hoãn Tiền lãi trễ hạn được thanh toán.
② Khi hoàn trả số tiền trên, khi người dùng thanh toán hàng hóa, v.v. bằng phương thức thanh toán như thẻ tín dụng hoặc tiền điện tử, “Mall” sẽ ngừng khiếu nại về hàng hóa, v.v. ngay lập tức từ nhà điều hành kinh doanh đã cung cấp khoản thanh toán phương thức.hoặc yêu cầu hủy bỏ.
③ Trong trường hợp rút tiền đăng ký, v.v., người dùng sẽ chịu chi phí cần thiết để trả lại hàng hóa đã cung cấp. “Mall” không yêu cầu phạt hoặc bồi thường thiệt hại cho người dùng vì những lý do như rút đăng ký. Tuy nhiên, nếu nội dung của hàng hóa, v.v. khác với nội dung được hiển thị hoặc quảng cáo hoặc nội dung của hợp đồng được thực hiện khác đi và đăng ký bị hủy, v.v., thì chi phí cần thiết để trả lại hàng hóa, v.v. bởi “trung tâm mua sắm”.
④ Nếu người dùng thanh toán chi phí vận chuyển khi nhận hàng, v.v., “trung tâm mua sắm” sẽ chỉ rõ ai sẽ chịu chi phí khi rút đăng ký để người dùng dễ hiểu.

Điều 17 (Bảo vệ thông tin cá nhân)
① “Mall” thu thập thông tin cá nhân tối thiểu trong phạm vi cần thiết để cung cấp dịch vụ khi thu thập thông tin cá nhân của người dùng.
② “Mall” không thu thập trước thông tin cần thiết để thực hiện hợp đồng mua bán khi đăng ký thành viên. Tuy nhiên, đây không phải là trường hợp thông tin cá nhân cụ thể tối thiểu được thu thập trong trường hợp cần phải xác minh danh tính trước khi ký hợp đồng mua bán để thực hiện các nghĩa vụ theo luật và quy định có liên quan.
③ “Mall” thông báo cho người dùng về mục đích và nhận được sự đồng ý khi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của người dùng.
④ “Mall” không thể sử dụng thông tin cá nhân đã thu thập cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích và khi mục đích sử dụng mới xuất hiện hoặc khi nó được cung cấp cho bên thứ ba, người dùng sẽ được thông báo về mục đích đó và nhận được sự đồng ý trong quá trình sử dụng / giai đoạn cung cấp. Tuy nhiên, các trường hợp ngoại lệ được thực hiện trong trường hợp các luật và quy định có liên quan quy định khác.
⑤ Nếu “trung tâm mua sắm” được yêu cầu phải có được sự đồng ý của người dùng theo đoạn 2 và 3, danh tính của người chịu trách nhiệm bảo vệ thông tin cá nhân (liên kết, tên và số điện thoại, thông tin liên hệ khác), mục đích thu thập và sử dụng thông tin, thứ ba Các vấn đề được quy định tại Điều 22, Đoạn 2 của 「Đạo luật về Khuyến khích Sử dụng Mạng Thông tin và Truyền thông và Bảo vệ Thông tin, v.v.」, chẳng hạn như các vấn đề liên quan đến việc cung cấp thông tin cho người dùng (người nhận, mục đích cung cấp, và nội dung thông tin cần cung cấp) phải được nêu rõ hoặc thông báo trước và người sử dụng có thể rút lại sự đồng ý này bất cứ lúc nào.
⑥ Người dùng có thể yêu cầu xem và sửa lỗi thông tin cá nhân của họ do “Trung tâm mua sắm” sở hữu bất cứ lúc nào và “Trung tâm mua sắm” có nghĩa vụ thực hiện các biện pháp cần thiết ngay lập tức. Nếu người dùng yêu cầu sửa lỗi, “trung tâm mua sắm” sẽ không sử dụng thông tin cá nhân cho đến khi lỗi được sửa.
⑦ Để bảo vệ thông tin cá nhân, “Mall” phải hạn chế tối thiểu người xử lý thông tin cá nhân của người dùng và thông tin cá nhân của người dùng, bao gồm thẻ tín dụng và tài khoản ngân hàng, bị mất, bị đánh cắp, bị rò rỉ, được cung cấp cho bên thứ ba bên mà không được sự đồng ý, hoặc bị thay đổi.Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại do người sử dụng gây ra.
⑧ “Mall” hoặc bên thứ ba nhận thông tin cá nhân từ đó sẽ hủy thông tin cá nhân ngay lập tức khi mục đích thu thập hoặc nhận thông tin cá nhân đã đạt được.
⑨ “Mall” không đặt phần đồng ý cho việc thu thập, sử dụng và cung cấp thông tin cá nhân thành phần được chọn trước. Ngoài ra, các dịch vụ bị hạn chế khi người dùng từ chối đồng ý với việc thu thập, sử dụng và cung cấp thông tin cá nhân được quy định chi tiết và các dịch vụ như đăng ký thành viên được thực hiện trên cơ sở người dùng từ chối đồng ý với việc thu thập, sử dụng. và cung cấp thông tin cá nhân không cần thiết. Chúng tôi không giới hạn hoặc từ chối các đề nghị.

Điều 18 (Nghĩa vụ của “Mall”)
① “Mall” không tham gia vào các hành vi bị pháp luật và Thỏa thuận này cấm hoặc trái với trật tự và đạo đức công cộng, đồng thời nỗ lực hết sức để cung cấp hàng hóa và dịch vụ một cách liên tục và ổn định theo quy định trong Thỏa thuận này .Phải làm.
② “Mall” phải có hệ thống bảo mật để bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng (bao gồm cả thông tin tín dụng) để người dùng có thể sử dụng các dịch vụ Internet một cách an toàn.
③ “Trung tâm mua sắm” sẽ chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người dùng do việc trưng bày và quảng cáo hàng hóa hoặc dịch vụ không công bằng và bất hợp lý theo Điều 3 của 「Đạo luật về trưng bày và quảng cáo công bằng」.
④ “Mall” không gửi e-mail thương mại cho mục đích thương mại mà người dùng không muốn.

Điều 19 (Nghĩa vụ của thành viên đối với ID và mật khẩu)
① Thành viên có trách nhiệm quản lý ID và mật khẩu, ngoại trừ trường hợp của Điều 17.
② Thành viên không được để bên thứ ba sử dụng ID và mật khẩu của mình.
③ Nếu thành viên nhận ra ID và mật khẩu của mình bị bên thứ ba đánh cắp hoặc sử dụng, thành viên đó phải thông báo ngay cho “trung tâm mua sắm” và làm theo hướng dẫn của “trung tâm mua sắm”.

Điều 20 (Nghĩa vụ của Người dùng)
Người dùng không được tham gia vào các hành vi sau.
1. Đăng ký sai thông tin khi đăng ký hoặc thay đổi
2. Ăn cắp thông tin của người khác
3. Thay đổi thông tin đăng trên
“trung tâm mua sắm” 4. Gửi hoặc đăng thông tin (chương trình máy tính, v.v.) khác với thông tin do “trung tâm mua sắm” đặt ra
5 . Vi phạm quyền sở hữu trí tuệ như bản quyền của “Mall” hoặc các bên thứ ba khác
6. Các hành vi gây tổn hại đến uy tín của “Mall” hoặc các bên thứ ba khác hoặc cản trở hoạt động kinh doanh
7. Tin nhắn, video, giọng nói tục tĩu hoặc bạo lực hoặc các hành vi vi phạm khác trật tự và đạo đức công cộng Hành động tiết lộ hoặc đăng thông tin trên trung tâm mua sắm

Điều 21 (Mối quan hệ giữa “trung tâm mua sắm” được kết nối và “trung tâm mua sắm” được kết nối)
① “Trung tâm mua sắm” phía trên và “trung tâm mua sắm” phía dưới được siêu liên kết (ví dụ: chủ đề của siêu liên kết bao gồm văn bản, hình ảnh và hình ảnh chuyển động), v.v. Khi được liên kết , cái trước được gọi là “Trung tâm mua sắm” liên kết (trang web) và cái sau được gọi là “Trung tâm mua sắm” được liên kết (Trang web).
② Nếu kết nối “mall” được chỉ định trên màn hình ban đầu của kết nối “mall” hoặc màn hình bật lên tại thời điểm kết nối, nghĩa là nó không chịu trách nhiệm đảm bảo cho các giao dịch với người dùng bằng hàng hóa được cung cấp độc lập bởi “trung tâm mua sắm” được kết nối Chúng tôi không chịu trách nhiệm bảo đảm giao dịch.

Điều 22 (Quyền sở hữu bản quyền và hạn chế sử dụng)
① Bản quyền và các quyền sở hữu trí tuệ khác đối với các tác phẩm do “Mall” tạo ra thuộc về “Mall”.
② Người dùng có thể sử dụng thông tin được gán quyền sở hữu trí tuệ cho “trung tâm mua sắm” trong số các thông tin thu được bằng cách sử dụng “trung tâm mua sắm” cho mục đích thương mại bằng cách sao chép, truyền, xuất bản, phân phối, phát sóng hoặc các phương pháp khác mà không có sự đồng ý trước của “trung tâm mua sắm” Bạn không được để mình sử dụng nó.
③ “Mall” phải thông báo cho người dùng khi sử dụng bản quyền thuộc về người dùng theo thỏa thuận.

Điều 23 (Giải quyết tranh chấp)
① “Mall” cài đặt và vận hành một tổ chức xử lý bồi thường thiệt hại để phản ánh các ý kiến ​​hoặc khiếu nại chính đáng của người dùng và bồi thường thiệt hại.
② “Trung tâm mua sắm” ưu tiên xử lý các khiếu nại và ý kiến ​​do người dùng gửi. Tuy nhiên, nếu khó xử lý kịp thời, người dùng sẽ được thông báo ngay về lý do và lịch trình xử lý.
③ Nếu có yêu cầu bồi thường thiệt hại của người dùng liên quan đến tranh chấp thương mại điện tử xảy ra giữa “trung tâm mua sắm” và người dùng, yêu cầu đó có thể được Ủy ban Thương mại Công bằng hoặc cơ quan hòa giải tranh chấp do thị trưởng yêu cầu hòa giải/ tỉnh trưởng.

Điều 24 (Quyền tài phán và Luật điều chỉnh)
① Một vụ kiện liên quan đến tranh chấp thương mại điện tử giữa “Mall” và người dùng sẽ được điều chỉnh bởi địa chỉ của người dùng tại thời điểm khởi kiện và nếu không có địa chỉ, tòa án quận có thẩm quyền quyền tài phán đối với nơi cư trú sẽ có quyền tài phán độc quyền. Tuy nhiên, nếu địa chỉ hoặc nơi cư trú của người dùng không rõ ràng tại thời điểm nộp đơn khiếu nại hoặc nếu người dùng là cư dân nước ngoài, khiếu nại sẽ được đưa ra tòa án có thẩm quyền theo Luật tố tụng dân sự.
② Luật pháp Hàn Quốc áp dụng cho các vụ kiện thương mại điện tử giữa “Mall” và người dùng.

Phụ lục (Ngày có hiệu lực) Các Điều khoản và Điều kiện này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 3 năm 2020.